Inspektor
Drezdenko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drezdenku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw budownictwa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drezdenku

Warunki pracy

Praca jednozmianowa w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (oględziny, kontrole budów i obiektów budowlanych w terenie) na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. Codziennie przyjęcia interesantów. Udzielanie informacji telefonicznych. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne. Siedziba inspektoratu dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Działalność inspekcyjno - kontrolna, w tym przeprowadzanie kontroli oraz inspekcji budów, obiektów użytkowanych, sporządzanie protokołów
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów prawa budowlanego w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • Obsługa administracyjna Inspektoratu w zakresie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz w zakresie oddawania obiektów do użytkowania
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drezdenku
  ul. Kościuszki 31, lokal nr 4
  66-530 Drezdenko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać na adres j.w. w zamkniętych kopertach z dopiskiem "OFERTA NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. BUDOWNICTWA"
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty złożone po terminie w/w lub nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne, zostaną o tym poinformowani telefonicznie poprzez zaproszenie do udziału w kolejnym etapie naboru.
Dane kontaktowe i dodatkowe informacje: nr tel. (95) 762-20-42
Inspektor
Drezdenko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna