Inspektor
Wieruszów
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kadr i szkolenia
Zespół Wspomagający

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, jednozmianowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h, praca w budynku dwukondygnacyjnym, wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynek bez windy wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak odpowiednio przystosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników komendy
 • realizowanie polityki awansowej i odznaczeniowej
 • prowadzenie ewidencji sprawozdawczości kadrowej, urlopwej i organizacyjno - etatowej
 • koordynowanie zadań z zakresu medycyny pracy
 • realizowanie zadań z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych policjantów
 • koordynowanie doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Policji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami
 • znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o Służbie Cywilnej z późniejszymi zmianami
 • znajomość Ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji z późniejszymi zmianami
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • poświadczenie beziecześtwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli "poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
  ul. Kuźnicka 28A
  98-400 Wieruszów
  tel. 627832411
  e-mail: Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie: 1,5063 mnożnik kwoty bazowej +wysługa lat tj. 3060,74 złotych brutto
+ wysługa lat;
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane;
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne;
kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie;
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
- wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
Inspektor
Wieruszów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna