Inspektor
Piła
Komenda Powiatowa Policji w Pile

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Umowa na czas określony
Zespół Wspomagający w Wydziale Ogólnym Komendy Powiatowej Policji w Pile

Warunki pracy

Praca w budynku, przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: praca na 3 piętrze w budynku 8 kondygnacyjnym z windą; budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdu, nieprzystosowane toalety, korytarze przedzielone drzwiami z samozamykaczami).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjno - biurowa sekretariatu WydziałuOgólnego
 • prowadzenie protokolarza odpraw Wydziału Ogólnego
 • sporządzanie list obecności dla policjantów i pracowników Wydziału Ogólnego
 • prowadzenie całokształtu dokumentacji dotyczcej absencji urlopowej policjantów i pracowników Wydziału Ogólnego oraz wprowadzanie jej do modułu kadrowego bazy lokalnej
 • sporządzanie wykazów przesyłek poleconych i nadanych Wydziału Ogólnego
 • rozliczanie faktur za wyżywienie osadzonych
 • naliczanie równoważnika za wyżywienie psów służbowych
 • elektroniczne przetwarzanie informacji sporządzanych w Wydziale na użytek innych komórek organizacyjnych KPP w Pile oraz podmiotów zewnętrznych
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz interesantami indywidualnymi
 • współpraca z wewnętrznymi podmiotami: komórki organizacyjne KPP w Pile, komórki organizacyjne KWP w Poznaniu
 • sporządzanie spisów akt dokumentacji przekazanej do archiwum i protokołów brakowania dokumentacji odpowiedniej kategorii archiwalnej
 • koordynowanie działań w zakresie opiniowania aktów prawnych dotyczacych zadań Wydziału oraz projektów aktów prawnych wpływających do jednostki merytorycznie związanych z pracą Wydziału, a tkaże jednostki
 • przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego z zakresu działania Wydziału

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętności: komunikacja, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie
 • mile widziane doświadczenie w pracy kancelaryjno - biurowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgodny na poddanie sie procedurze sprawdzjącej w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Wszelkie oświadczenia oraz dokumenty należy podpisać własnoręcznie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • list motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu
 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku posiadania

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 353 13 67
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego umieszczone zostaną na stronie KPP w Pile pod numerem ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w KPP w Pile. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie ich na liście w ogłoszeniu co jest jednoznaczne z automatycznym zaproszeniem do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydaci biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym zobowiązani są do okazania dowodu osobistego.
Metody/techniki stosowane naboru: weryfikacja ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.
Wynagrodzenie według mnożnika 1,3558 kwoty bazowej (tj. 2598,98 zł brutto + wysługa lat).
Dokumenty należy składać na Biurze przepustek Komendy Powiatowej Policji w Pile lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty aplikacyjne nie,podlegają zwrotowi.

Inspektor

Piła

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna