Inspektor
Radomsko
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi informatycznej
w Zespole Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Radomsku

Warunki pracy

Praca biurowa, w siedzibie urzędu i poza nim, w systemie zmianowym, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, praca na I piętrze, wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie i administrowanie systemami w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku i jednostkach podległych;
 • prowadzenie bieżącej obsługi serwerów w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku;
 • uruchamianie policyjnych systemów komputerowych w sieci Komendy Powiatowej Policji w Radomsku;
 • realizowanie czynności związanych z techniczną obsługą monitoringu;
 • obsługiwanie systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej komendy;
 • sprawdzanie dokumentów będących podstawą do rejestracji w systemach policyjnych oraz wprowadzanie i udostępnianie danych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe informatyczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie 1,4366 mnożnika kwoty bazowej (2753,88 zł brutto) plus wysługa z tytułu lat. Oferty należy składać w kopertach z adnotacją "Oferta na stanowisko inspektora ds. obsługi informatycznej". Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Na wstępna rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy. Oferty, które spełniały wymagania formalne lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni). Oświadczenia i list motywacyjny musza być podpisane własnoręcznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor

Radomsko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna