Inspektor
Gdańsk
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw analiz chemicznych stopów metali szlachetnych
w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Warunki pracy

wysiłek fizyczny, zagrożenie korupcją, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bada zawartość złota w stopach i wyrobach jubilerskich metodą kupelacyjną, w celu określenia próby.
 • Bada wstępnie próbkę metodą fluorescencji rentgenowskiej, w celu określenia przybliżonego składu stopu, przed wykonaniem analizy kupelacyjnej.
 • Bada zawartość srebra w stopach i wyrobach jubilerskich metodą potencjometryczną, w celu określenia próby.
 • Zbiera odpady analityczne, w celu odzysku metali szlachetnych z roztworów po analizie chemicznej.
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą wykonywanych analiz chemicznych, w celach sprawozdawczych.
 • Przygotowuje czynniki chemiczne dla laboratorium oraz Wydziału Technicznego, w celu ich wykorzystania do przeprowadzenia badań.
 • Wykonuje analizy stopów złota i srebra w ramach międzynarodowych programów badawczych, w celu weryfikacji wyników.
 • Rejestruje próbki przyjęte od Wydziału Technicznego, w celu dokumentowania materiału zgłoszonego do badania.
 • Określa zawartość metali szlachetnych w wyrobach i stopach metodą przybliżoną na kamieniu probierczym.
 • Przyjmuje i wydaje wyroby z metali szlachetnych zgłaszane do badania i oznaczania.
 • Oznacza wyroby z metali szlachetnych cechami probierczymi metodą tradycyjną i laserową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe chemiczne
 • Umiejętność obsługi urządzeń technicznych i biurowych.
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo probiercze.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dane kontaktowe:
tel. (058) 345-49-52

Inspektor

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna