Inspektor
Skarżysko-Kamienna
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw wprowadzania danych
Wydział Kryminalny

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniu, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, wymagająca dyspozycyjności i posiadania umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów.
Praca w nowoczesnym budynku, posiadającym windę, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie, weryfikowanie i aktualizowanie danych w KSIP dot. statystyki policyjnej: a) wprowadzanie danych z druków statystycznych dotyczących przestępstw i ich sprawców, b)weryfikowanie i wprowadzanie danych o daktyloskopowaniu sprawców przestępstw, c) wprowadzanie do systemu orzeczeń i postanowień prokuratorskich, d) kontrolowanie i weryfikowanie poprawności danych wprowadzanych do systemu.
 • Dokonywanie sprawdzeń w policyjnych i poza policyjnych systemach bazodanowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi do innych jednostek Policji lub instytucji w sprawach z zakresu realizowanych zadań lub na polecenie Naczelnika Wydziału Kryminalnego
 • Pod nieobecność sekretarki Wydziału lub sekretarki komendanta realizowanie czynności przypisanych do tych stanowisk
 • Archiwizowanie dokumentacji jawnej wytworzonej na zajmowanym stanowisku i przygotowywanie jej do złożenia do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość Decyzji nr 165 KGP w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji,
 • Znajomość obsługi komputera, sieci komputerowch oraz programów Windows i pakietu MS Office
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność właściwej interpretacji przepisów
 • Łatwość nawiazywania kontaktów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa o kaluzuli "poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szydłowiecka 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "Oferta na stanowisko inspektora ds. wprowadzania danych w Wydziale Kryminalnym KPP w Skarżysku-Kamiennej".

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, własnoręcznie podpisanych oświadczeń i listu motywacyjnego. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://bip.skarzyskokamienna.kpp.policja.gov.pl/135/praca-w-sluzbie-cywiln/11134,Praca-w-sluzbie-cywilnej.html.
W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego/stażu pracy, poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, ocen okresowych, opinii czy referencji.

Inspektor

Skarżysko-Kamienna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna