Inspektor
Kępno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjno-finansowych
w Zespole ds. Administracyjno-Finansowych

Warunki pracy

• praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
• praca biurowa w siedzibie urzędu
• wyjazdy służbowe, szkolenia
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
• występują bariery architektoniczne: brak podjazdów do budynku, brak windy, brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości i bieżącej księgowości Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • obsługa systemów i programów komputerowych w zakresie spraw finansowo-księgowych
 • prowadzenie i obsługa programu w zakresie modułu środki trwałe
 • obsługa programu w zakresie modułu kadrowo-płacowego
 • rozliczanie lekarzy weterynarii i innych osób wyznaczonych do wykonywania czynności weterynaryjnych oraz sporządzanie sprawozdań, zestawień i raportów z tego zakresu
 • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych i finansowych
 • uzgadnianie salda z dłużnikami (potwierdzenie salda)
 • kontrolowanie wpłat należności, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat na konto i wysyłanie upomnień do zapłaty dłużnikom
 • prowadzenie dokumentacji związanej z: zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników, badań lekarskich, urlopów pracowników oraz ewidencji czasu pracy
 • naliczanie wynagrodzeń, ustalanie podstaw do emerytury i renty, nagród jubileuszowych i innych świadczeń
 • prowadzenie rozliczeń składek ZUS i podatku dochodowego
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • uzgadnianie kont - przygotowywanie jednostki do przeprowadzania półrocznej i rocznej inwentaryzacji kont księgowych
 • wykonywanie czynności związanych z inwentaryzacją w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
 • realizacja innych zadań merytorycznych zleconych przez przełożonych
 • prowadzenie ewidencji zakupów i rozchodów materiałów biurowych
 • prowadzenie i obsługa sekretariatu PIW w Kępnie w zastępstwie
 • prowadzenie spraw Zamówień Publicznych jednostki w zastępstwie
 • wypisywanie i rozliczanie poleceń, delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych w zastępstwie
 • obsługa systemu bankowego, TREZOR oraz przekazywanie sprawozdań budżetowych w systemach w zastępstwie
 • sporządzanie sprawozdań bieżących i GUS

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, służby cywilnej, prawa pracy i systemów ubezpieczeń społecznych, podatków
 • Obsługa programu PŁATNIK
 • Biegła obsługa komputera (MS Office)
 • obsługa programów w zakresie finansów i księgowości, kadr i płac, majątku trwałego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność
 • znajomość przepisów z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kserokopie świadectw pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone nie będą zwracane.
Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby niezakwalifikowane nie będą informowane.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Inspektor

Kępno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna