Inspektor
Sieradz
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Delegaturze w Sieradzu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren
praca wymagająca koncentracji
stres związany z prowadzeniem postępowania kontrolnego
zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie; oświetlenie naturalne,sztuczne
dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań kontrolnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa
 • Przygotowywanie dokumentacji kontrolnej
 • Opracowywanie projektów wystapień pokontrolnych i innych informacji związanych z czynnościami służbowymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Komunikatywność
 • Umiejetności redakcyjne
 • Predyspozycje do pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • Umiejętność kierowania samochodem i posiadanie uprawnień

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Kopie świadectw pracy i zaświadczeń uprawniających do zaliczenia danego okresu do stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
  ul. Gdańska 38
  90-730 Łódź

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też
jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2670,00 zł + dodatek za wysługę lat.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani poinformowani zostaną telefonicznie o terminie kolejnego etapu
naboru.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od nawiązania
stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 632-25-51
Inspektor
Sieradz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna