Inspektor
Wolin
Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nadzoru pasa technicznego
Inspektoracie Ochrony Wybrzeża - Obwód Ochrony Wybrzeża Wolin

Warunki pracy

- praca w terenie podmokłym w kompleksach porośniętych trzciną i wysoką roślinnością
- praca w zmiennych warunkach atmosferycznych
- zagrożenie konfliktami z właścicielami kontrolowanych posesji
- zagrożenie korupcją
- zagrożenie ukąszeniami przez kleszcze i inne owady
- wejście schodami - brak wind
- praca w biurze przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- do przeprowadzenia kontroli możliwość użycia pojazdu służbowego z kierowcą
- sanitariaty nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie pasa technicznego Obwodu - zgłaszanie przełożonemu wszelkich zauważonych zmian linii brzegowej spowodowanych przez działalność morskich wód wewnętrznych lub inne czynniki,
 • kontrolowanie na bieżąco stanu pasa technicznego – zgłaszanie wszelkich zmian stwierdzonych na terenie działek wchodzących w jego skład,
 • kontrolowanie robót prowadzonych na terenie pasa technicznego pod kątem ich zgodności z decyzjami wydanymi przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,
 • sporządzanie wstępnej dokumentacji po stwierdzeniu naruszenia przepisów,
 • sprawdzanie funkcjonowania umocnień hydrotechnicznych,
 • branie udziału w akcjach przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych,
 • prowadzenie ewidencji kontroli pasa technicznego .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie związane z budownictwem lub geodezją
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem lub geodezją lub administrowaniem terenami
 • znajomość ustawy kompetencyjnej o obszarach morskich RP
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość prawa budowlanego, prawa wodnego
 • znajomość przepisów BHP
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty tj. życiorys (c.v.), list motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikują się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 3261809. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 4403410.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3 364,23 zł + dodatek stażowy.
Oferty niekompletne, otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Wolin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna