Inspektor
Tychy
Komenda Miejska Policji w Tychach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ds administrowania i obsługi sieci teleinformatycznej
Zespół Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Praca biurowa w systemie dwuzmianowym, II piętro , brak wind. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Wymuszona pozycja ciała - siedząca. Wysiłek fizyczny - noszenie sprzętu informatycznego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządzanie dostępem do systemów teleinformatycznych poprzez nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom, zakładanie kont, ustalanie właściwych poziomów zabezpieczeń w celu umożliwienia bieżącej pracy użytkownikom
 • Nadzorowanie i zarządzanie stanowiskami komputerowymi poprzez instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i programów, usuwanie złośliwego oprogramowania i zabezpieczanie danych
 • Dokonywanie dobrych napraw drukarek oraz udzielanie wsparcia użytkownikom końcowym.Nadzorowanie pracy urządzeń telekomunikacyjnych oraz łączności radiowej.
 • Administrowanie mobilnymi terminalami noszonymi, terminalami przewoźnymi i tabletami oraz telefonami komórwkowymi.
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów, dokonywanie oceny stanu technicznego oraz konserwacja i dokonywanie niezbędnych napraw sprzętu informatycznego.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego będącego w użytkowaniu jednostki, opracowywanie zapotrzebowania na sprzęt informatyczny.
 • Udzielanie technicznego wsparcia użytkownikom systemów teleinformatycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie profil teleinformatyczny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego informatyka
 • wykształcenie: brak
 • znajomość obsługi komputera i programów komputerowych oraz podstawowych aplikacji internetowych
 • umiejętność komunikowania się
 • umiejętność współpracy
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Tychach
  Zespół Kadr i Szkolenia
  ul. Aleja Bielska 46
  43-100 TYCHY

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie zasadnicze 2600 zł + dodatek z tytułu wysługi lat ( od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego) Oferty należy składać/ przesyłać z dopiskiem na kopercie: Zespół Kadr i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniających wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń są dostępne na stronie internetowej bip.tychy.kmp.policja.gov.pl (zakładka: praca w Korpusie Służby Cywilnej- szczegółowa informacja dotycząca naboru do ksc). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo ( w przypadku braku kontaktu telefonicznego pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu email).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32) 325-62-18

Inspektor

Tychy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna