Inspektor
Słupsk
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących gospodarki odpadami w zakresie "szarej strefy"
Dział Inspekcji

Warunki pracy

- stabilna i ciekawa praca
- regularne wypłacanie wynagrodzenia
- dodatek stażowy
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- po spełnieniu wymagań możliwość otrzymania dodatku inspekcyjnego do wynagrodzenia
- możliwość rozwoju zawodowego
- wsparcie na etapie wdrażania do pracy
- pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłata do działalności kulturalno-
oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej
- praca zmianowa oraz dyżury
- praca w siedzibie urzędu i w terenie
- kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu
- zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w kontrolach przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących gospodarki odpadami w zakresie "szarej strefy", tj.:
 • udział w przeprowadzaniu kontroli planowych i pozaplanowych przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska oraz uczestniczenie w innych czynnościach mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w obszarze ochrony środowiska
 • udział w podejmowaniu czynności polegających na obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc
 • udział pod kierunkiem doświadczonych pracowników w działaniach z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzania czynności kontrolnych
 • przyjmowania i przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o interwencje w zakresie ochrony środowiska
 • prowadzenie bazy danych o podmiotach korzystających ze środowiska w celu dostarczenia zbiorczych informacji organom nadrzędnym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, prawa, administracji, ekonomii, techniczne, przyrodnicze, z zakresu zdrowia publicznego, chemiczne.
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w szczególności praca na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli, ścigania przestępstw i wykroczeń
 • Wykształcenie techniczne, preferowane podyplomowe z zakresu spraw należących do właściwości WIOŚ
 • Komunikatywność, asertywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Zaświadczenia o odbyciu kursów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku
  76-200 Słupsk, ul. Kniaziewicza 30
  Dopisek: Nr ogłoszenia w KPRM: 59734

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nabór kandydatek/kandydatów odbywa się III etapowo. I etap ocena dokumentów złożonych przez kandydatki i kandydatów do pracy pod kątem terminowości, kompletności i spełnienia pozostałych wymogów formalnych oraz ocena kandydatek i kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. II etap to rozmowy kwalifikacyjne, na które zaproszone są te osoby których wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe odpowiada wykonywaniu obowiązków służbowych zamieszczonych w ofercie. III etap to rozmowy z kierownictwem WIOŚ, na które zapraszane są osoby wytypowane z II etapu. III etap kończy się wyborem kandydatki lub kandydata na stanowisko określone w naborze. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru o ich terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki naboru są opublikowane w BIP KPRM oraz siedzibie urzędu. Oferty osób niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 7 dni roboczych od zakończenia naboru.
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Delegatury w Słupsku, Pan Tomasz Żukowski, tel. 59 842 56 70. Planowany termin zatrudnienia: luty 2020 r. Wynagrodzenie: 3000 zł brutto + wysługa lat
Zgadzam się na przetwarzanie danych na dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku z siedzibą przy Trakcie Św. Wojciecha 293 w Gdańsku. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do udziału w naborze. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. Dokumenty aplikacyjne przechowywane są do trzech miesięcy od zakończenia naboru. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w WIOŚ dostępne są na stronie: https://www.gdansk.wios.gov.pl/administracja/regulamin-ochrona-danych-osobowych.html email: Aplikuj

Inspektor

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna