Inspektor
Starachowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
PINB

Warunki pracy

• Praca w siedzibie Inspektoratu przy wykorzystaniu zestawu komputerowego oraz praca w terenie.
• Kontakt z interesantem.
• Samochód służbowy na wyposażeniu Inspektoratu.
• Siedziba Inspektoratu znajduje się na II piętrze budynku dwukondygnacyjnego.
• Budynek nie posiada windy oraz nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
• Narzędzia pracy: komputer, kserokopiarka, fax, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i opracowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych
 • Prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
 • Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o zakończeniu budowy oraz wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • Prowadzenie ewidencji i przygotowywanie wymaganych sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych i pomiarowych
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność poprawnego komunikowania się w mowie i piśmie z interesantami, formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji rządowej lub samorządowej
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia budowlane
 • Sumienność, dyspozycyjność, dokładność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadania prawo jazdy kat. B.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia budowlane.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko inspektora”.

Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie o kolejnych etapach naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 275-42-09.

Inspektor

Starachowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna