Inspektor
Sokołów Podlaski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw inspekcji i orzecznictwa
jednoosobowe stanowisko ds. inspekcji i orzecznictwa

Warunki pracy

- wyjazdy służbowe w teren;
- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- obsługa urządzeń biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli obiektów robót budowlanych;
 • przygotowywanie projektów decyzji, pism i innych dokumentów w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa lub pokrewne
 • Prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane;
 • znajomość ustawy Prawo budowlane;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office);
 • umiejętność poprawnego redagowania pism;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • komunikatywność i zdolność analitycznego myślenia.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym prawie jazdy kat. B i doświadczeniu w prowadzeniu samochodu.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim
  ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy w PINB - inspektor".
- Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
- Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
- Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani, poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
- Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
- Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 25 781 74 30 w godz. 8.00 - 16.00.
Inspektor
Sokołów Podlaski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna