Inspektor
Warszawa
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli ex-post
w Biurze Kontroli Ex-post

Warunki pracy

Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; zagrożenie korupcją. Użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów: pism i innych dokumentów związanych z kontrolą ex-post i ich przedstawianie do akceptacji dyrektorowi Biura.
 • Sprawdzanie dokumentów z kontroli ex-post na zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami procedur i instrukcji, formułowanie na piśmie propozycji wniosków i uwag do nich oraz przygotowanie dokumentów z kontroli do przekazania według właściwości i do archiwizacji w Biurze.
 • Przygotowywanie do archiwizacji i archiwizacja dokumentów z kontroli ex-post w Biurze.
 • Prowadzenie całokształtu spraw Biura związanych z korespondencją wchodzącą i wychodzącą zgodnie z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt i Instrukcji Archiwalnej GIJHARS.
 • Współpraca z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Finansów, agencji płatniczych i WIJHARS, w zakresie wskazanym przez dyrektora Biura.
 • Realizacja zadań zgodnie z zasadami wdrożonego w Inspekcji Systemu Zarządzania Jakością, w tym wnoszenie uwag i opracowywanie projektów dokumentów w SZJ oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia SZJ.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub rolnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w księgowości.
 • znajomość krajowych i wspólnotowych przepisów prawnych w zakresie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, finansów i rachunkowości oraz podstaw prawnych funkcjonowania polskich podmiotów gospodarczych,
 • znajomość przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji werbalnej i pisemnej,
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • kreatywność i przejawianie inicjatywy,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność organizacji,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Doświadczenie w pracy w obszarze wydatków UE, kursy lub szkolenia lub praktyki lub staże odbyte w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, rachunkowości, finansów, prawa spółek handlowych, realizacji i rozliczeń projektów unijnych, itp.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pracownikom oferujemy:
• pracę w urzędzie centralnym, zajmującym się ochroną ekonomiczną konsumentów i wykrywaniem zafałszowań żywności,
• wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia),
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju: udziału w szkoleniach, projektach, dofinansowania studiów podyplomowych, bezpłatnego udziału w zajęciach języka angielskiego w godzinach pracy,
• pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe, wsparcie socjalne),
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia grupowego, a także pakietu sportowego,
• nowoczesne narzędzia pracy, dobrze wyposażone stanowiska pracy,
• pracę w systemie ISO, który reguluje procesy i usprawnia działanie,
• pracę w małym zespole, z różnorodnymi zadaniami,
• wolontariat pracowniczy – możliwość angażowania się w zorganizowane akcje na rzecz osób potrzebujących,
• parking dla rowerów,
• możliwość wykupienia obiadów na stołówce w budynku MRiRW w atrakcyjnych cenach,
• dobrą lokalizację miejsca pracy w centrum Warszawy.

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatkę/kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "inspektor BKE - zastępstwo" oraz numeru ogłoszenia.
Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji.
Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydatkę/kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki lub od dnia
zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata/kandydatki. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 623 29 41
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna