Inspektor
Opoczno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw organizacyjnych i archiwizacji
w Wydziale organizacyjno - kwatermistrzowskim

Warunki pracy

1. Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym od poniedziałku
do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30. (wymiar etatu 1/1),
2. Z pracą na ww. stanowisku związane są wyjazdy służbowe i szkolenia, załatwianie spraw poza jednostką organizacyjną,
3. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
4. Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner i telefon,
5. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
6. Praca na drugim piętrze budynku administracyjno-garażowego, konieczność poruszania się po budynku - brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych,
7. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Prowadzenie sekretariatu Komendanta Powiatowego,
 • 2. Przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych dokumentów do archiwum zakładowego i ich brakowania,
 • 3. Prowadzenie list obecności,
 • 4. Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego,
 • 5. Realizowanie zaleceń pokontrolnych,
 • 6. Znajomość i przestrzeganie przepisów, regulaminów i norm ogólnych obowiązujących w Komendzie oraz zarządzeń, instrukcji dotyczących realizowanych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • 1. Wykształcenie: wyższe,
 • 2. Kurs kancelaryjno – archiwalny,
 • 3. Kurs z zakresu ochrony danych osobowych RODO,
 • 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • 5. Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • 6. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • 1. Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu organizacji pracy,
 • 2. Znajomość ustaw: ogólna znajomość ustawy o PSP oraz o Służbie Cywilnej,
 • 3. Znajomość obsługi komputera oraz programu MS Office, poczty elektronicznej, drukarki, kserokopiarki, niszczarki, skaner i telefonu,
 • 4. Znajomość prawa i procedury postępowania administracyjnego,
 • 5. Znajomość instrukcji kancelaryjnej,
 • 6. Odporność na stres,
 • 7. Samodzielność,
 • 8. Komunikatywność i kultura osobista,
 • 9. Umiejętność organizacji pracy,
 • 10. Umiejętność analitycznego myślenia.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  26-300 Opoczno ul. Rolna 1

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komendzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
1. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2600 zł brutto + wysługa.
2. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane,
3. Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data, własnoręczny podpis.
4. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, podpisanej imieniem
i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektor w KP PSP
w Opocznie”,
5. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja na temat terminów kolejnych etapów naboru dostępna będzie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie tutejszej Komendy, przy ul. Rolnej 1 (na parterze budynku) oraz na stronie internetowej http://www.straz.opoczno.pl
7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (44) 645 32 00.
8. Przed rozpoczęciem poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego kandydat okazuje ważny dokument potwierdzający Jego tożsamość. Brak dokumentu stwierdzającego tożsamość powoduje wykluczenie z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
9. Nieprzystąpienie kandydata w wyznaczonym terminie do któregokolwiek
z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.
10. Informacja o końcowym wyniku naboru dodatkowo będzie umieszczona
na stronie Urzędu Służby Cywilnej.
11. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na stanowisko Inspektor
podejmie Komendant Powiatowy PSP w Opocznie.
12. Nad całością naboru czuwa Komisja Rekrutacyjna powołana Decyzją
Nr 11/2020 przez Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie z dnia
24 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru
w celu zatrudnienia członka Korpusu Służby Cywilnej w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie.
Komenda Powiatowa PSP w Opocznie jest pracodawcą równych szans
i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

ETAPY PRZEPROWADZENIA NABORU

Nabór w celu zatrudnienia członka Korpusu Służby Cywilnej na stanowisko Inspektor ds. organizacyjnych i archiwizacji w KSC w tutejszej komendzie będzie przeprowadzony w następujących etapach:
1. Komisja rekrutacyjna przyzna każdemu z kandydatów numer identyfikacyjny, zgodnie z którym będzie następowała publikacja wyników poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
2. Wstępna ocena ofert oraz ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne określonych w ogłoszeniu o naborze. Tylko osoby spełniające wymogi przechodzą do dalszych etapów naboru.
3. Test sprawdzający wiedzę merytoryczną z zakresu znajomości ustawy
o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Służbie Cywilnej oraz znajomość zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji przekazywanej do archiwum w formie pisemnej. Test składa się z 20 pytań punktowanych 1 pkt za odpowiedź prawidłową i 0 pkt za odpowiedź błędną. Do dalszego etapu naboru przechodzą osoby, które uzyskały min. 11 pkt z testu.
4. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Po ww. etapach komisja rekrutacyjna wyłania pięć najlepszych kandydatur, które zostają przedstawione Komendantowi Powiatowemu.
6. Wybór kandydata spośród przedstawionych kandydatur.
7. Akceptacja Komendanta Powiatowego.
Inspektor
Opoczno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna