Inspektor
Łódź
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ewidencyjnych
w Zespole Doboru i Rezerwy Kadrowej oraz Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie sztuczne, oświetlenie naturalne, obecność wind w budynku, praca na II piętrze, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych osobowych funkcjonariuszy i pracowników Policji do systemu informatycznego przyjętych do urzędu a także ich aktualizacja na podstawie rozkazów personalnych, raportów, decyzji i postanowień,
 • analizowanie danych w zakresie ruchów kadrowych funkcjonariuszy (zatrudnienie, przeniesienia, delegowanie i zwolnienia) w garnizonie łódzkim celem sporządzania wykazów,
 • prowadzenie szkoleń w formie doskonalenia zawodowego w zakresie systemu informatycznego dla osób realizujących te zadania w KPP i KMP woj. łódzkiego,
 • sporządzanie miesięcznych meldunków dot. ruchu służbowego policjantów wg. pionów służbowych i korpusów w KWP w Łodzi oraz w oparciu o dane przesłane przez jednostki podrzędne w celu przedłożenia do Komendy Głównej Policji,
 • sporządzanie zestawień do Wydziału Finansów służących do rozliczeń środków finansowych przeznaczonych na premie dla funkcjonariuszy,
 • udzielanie informacji osobom prawnym i fizycznym dot. osób zatrudnionych i zwolnionych z Policji w ramach obowiązujących przepisów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub do roku w obszarze
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość ustawy o Policji i przepisów wykonawczych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie: 1,4975 mnożnik kwoty bazowej tj. 2870,62 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego

Inspektor

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna