Inspektor
Gorlice
Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administrowania systemami i sieciami
Referat Wspomagający

Warunki pracy

praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy, możliwość poruszania się po budynku - obecność windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie sprzętem i systemami komputerowymi KPP w Gorlicach i jednostkach podległych
 • administrowanie bazami danych funkcjonującymi w komendzie
 • prowadzenie dzienników systemów komputerowych
 • organizowanie oraz utrzymywanie w sprawności fizycznej urządzeń i systemów informatyki
 • szkolenie pracowników w zakresie przetwarzania danych, bezpieczeństwa i ochrony danych, obsługi programów komputerowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego administrowania systemami i sieciami
 • wykształcenie: wyższe informatyczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie owyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. Zatrudnienie będzie możliwe po uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa "ściśle tajne".

Inspektor

Gorlice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna