Inspektor
Łódź
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw legalizacji pobytu cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie, kontakt z klientami Urzędu, w toku prowadzonego postępowania.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wniosków w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń, rejestracji pobytu na terytorium RP obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, przedłużenie wiz, wydanie cudzoziemcom polskich dokumentów podróży, tymczasowych dokumentów podróży, polskich dokumentów tożsamości,
 • przygotowywanie pism w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, archiwizacja dokumentów, pełnienie funkcji protokolanta,
 • wprowadzanie wniosków do ogólnego systemu informatycznego POBYT v.2 i przekazywanie ich pracownikom prowadzącym postępowanie administracyjne w dalszej części
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: prowadzenie postępowań administracyjnych w I instytucji w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pobyt stały przygotowywanie postanowień i decyzji w powyższych sprawach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość aktów prawnych w sprawach dotyczących cudzoziemców, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętności: stosowania przepisów w praktyce, praca w zespole, redakcyjne, interpersonalne, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, poruszania się w środowisku informatycznym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa systemu informatycznego Pobyt v2 rejestrującego cudzoziemców

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym lub dokument potwierdzający znajomość języka,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy złożyć do:
  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Łódzki Urząd Wojewódzki
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem "Oferta pracy nr 30983"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie brutto:2600,00 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2017, poz.1889, ze zm. )
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

Inspektor

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna