Inspektor
Tarnów
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw organizacji służby konwojowej
w Referacie w Tarnowie Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenie biurowe Referatu w Tarnowie Wydziału Konwojowego KWP w Krakowie, mieszczące się na pierwszym piętrze w budynku Komisariatu Policji Tarnów-Centrum ul. Narutowicza 6 - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (brak zewnętrznego podjazdu dla wózków inwalidzkich, ciężkie drzwi wahadłowe na ciągach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon, skaner, fax. Dodatkowo: obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżąca współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości, jednostkami penitencjarnymi, zakładami opieki zdrowotnej i innymi jednostkami zlecającymi konwoje/doprowadzenia,
 • bieżąca współpraca i koordynacja konwojów z kierownikami komórek zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Krakowie oraz z koordynatorami wydziałów konwojowych w innych województwach dotyczących realizacji konwojów/doprowadzeń,
 • przyjmowanie telefonicznych informacji o terminach konwojów/doprowadzeń oraz prowadzenie terminarza dot. planowania służby konwojowej,
 • obsługa systemu Elektronicznej Książki Służby Konwojowej z profilu użytkownika, rejestracja dokumentów w programie oraz przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa sytemu EKSK
 • prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji związanej ze służbą konwojową,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • 1 rok stażu pracy w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących służby konwojowej, a w szczególności zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń,
 • obsługa komputera, umiejętność komunikowania się, umiejętność współpracy, organizacja pracy własnej, umiejętność podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne: 1-rok stażu pracy w administracji publicznej (rodzaj i długość)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Uwaga: Miejsce wykonywania pracy: Komisariat Policji Tarnów-Centrum, ul. Narutowicza 6, 33-100 Tarnów (I piętro). Proponowane wynagrodzenie: 2 684,29 zł brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 51 217. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” http://malopolska.policja.gov.pl/sites/default/files/users/user759/aktualne_ogloszenia/wzory_oswiadczen_dot._naboru_do_korpusu_sluzby_cywilnej.docx O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 615-40-68.

Inspektor

Tarnów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna