Inspektor
Biała Podlaska
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kadr i księgowości
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;
- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, skaner, ksero, niszczarka).
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym;
- budynek parterowy;
- budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów, podjazd umożliwiający wejście do inspektoratu, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw kadrowych
 • obsługa programu kadrowo- płacowego GANG
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS w programie PŁATNIK
 • załatwianie spraw związanych z zamówieniami publicznymi naliczanie, sporządzanie i przygotowywanie do wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego
 • wystawianie druków ERP-7 byłym pracownikom
 • załatwianie spraw związanych z zamówieniami publicznymi
 • załatwianie spraw związanych z mandatami karnymi
 • wypisywanie rachunków z tytułu opłat za nadzór weterynaryjny
 • sporządzanie sprawozdań i informacji do uprawnionych podmiotów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym ze sprawami kadrowymi i księgowymi
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość aktualnych przepisów z zakresu obowiązków na danym stanowisku
 • znajomość języka angielskiego
 • posiadanie prawa jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  OSOBIŚCIE: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
  ul. Żeromskiego 1
  21-500 Biała Podlaska
  MAILOWO: Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Sposób dostarczenia ofert : OSOBIŚCIE lub MAILOWO. Oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, niepodpisane własnoręcznie) oraz ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone nie będą odsyłane, a kandydaci niespełniający wymogów nie zostaną powiadomieni telefonicznie.

Planowany termin zatrudnienia 22 05.2020 r.
Inspektor
Biała Podlaska
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna