Inspektor
Skarżysko-Kamienna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ds. księgowych
zespół finansowo-księgowy

Warunki pracy

- reprezentacja urzędu na zewnątrz
-praca biurowo-administracyjna w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym
- wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - 1. Wystawianie zawiadomień dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za czynności wykonane przez Inspekcję oraz lekarzy
 • - 2. Przygotowanie dokumentów księgowych do realizacji
 • -3. Wstępna weryfikacja faktur, dekretacja i przygotowanie dokumentów do księgowania
 • - 4. Sprawdzanie faktur pod względem formalno - rachunkowym i przedkładanie ich do akceptacji,
 • -5.Stałe zastępstwa kasjera PIW
 • - 6.Przygotowanie dokumentów księgowych do archiwizacji,
 • - 7.Prowadzenie rejestru faktur
 • - 8. Ocechowanie wyposażenia znajdującego się na stanie ewidencji księgowej PIW specjalnego
 • - 9. Przygotowanie i aktualizowanie wywieszek w pokojach znajdujących się wyposażenia
 • - 10. Prowadzenie książki ewidencji ilościowej niskocennych materiałów
 • -11.Pomoc przy zapewnieniu prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
 • 12. Pomoc w czynnościach przygotowawczych dokumentów księgowych do księgowania na bieżąco,
 • 13. Zapoznanie się z wewnętrzną polityką PIW Skarżysko-Kamienna
 • 14. Przygotowanie dla Głównego Księgowego dokumentów wskazanych przez kierownika Zespołu
 • 15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • - bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków
 • - znajomość ustawy o rachunkowości
 • - znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • - znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - znajomość obsługi programów finansowo- księgowych
 • - znajomość programu TREZOR

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • CV i list motywacyjny
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zakresu obsługi finansowo-księgowej (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń itp.)x
 • -Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Inspektor

Skarżysko-Kamienna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna