Inspektor
Kępno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00,
- praca biurowa w siedzibie urzędu,
- wyjazdy służbowe, szkolenia,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- występują bariery architektoniczne: brak podjazdów do budynków, brak windy, brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i obsługa sekretariatu Powiatowego Inspektoratru Weterynarii,
 • przyjmowanie, kompletowanie i przekazywanie korespondencji/poczty wychodzącej i przychodzącej,
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących w formie papierowej i elektronicznej,
 • przyjmowanie i kierowanie interesantów zgłaszających się bezpośrednio i telefonicznie,
 • przyjmowanie skarg i wniosków,
 • obsługa systemów informatycznych, programów oraz baz danych,
 • prowadzenie spraw pracowniczych: w tym wypisywanie i rozliczanie delegacji, szkoleń, BHP, badań lekarskich, itp.,
 • ewidencja i kontrola druków ścisłego zarachowania,
 • przygotowywanie i sporządzanie wymaganych dokumentów, w tym w ramach obiegu i kontroli dokumentów, informacji oraz sprawozdań do jednostek nadrzędnych,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Głównego Księgowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej, KPA
 • Obsługa programów komputerowych i znajomość systemów informatycznych, programów i baz danych
 • Biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, rzetelność, odporność na stres,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • efektywność pracy, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, profesjonalizm.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty złożone nie będą zwracane. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby niezakwalifikowane nie będą informowane.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Inspektor

Kępno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna