Inspektor
Gorzów Wielkopolski
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Warunki pracy

- nietypowe godziny pracy ( praca do godz. 17-tej w wybrane dni)
- stres związany z obsługą klientów ( obywatele polscy, obywatele innych państw, podmioty
prawne)
- zagrożenie korupcją (praca na stanowisku wiąże się z wydawaniem szeregu zezwoleń i
dokumentów
- bariery architektoniczne - ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach
inwalidzkich, konieczna asysta innego pracownika
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym,
niedosłyszącym oraz głuchoniemym
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie informacji w zakresie legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemców w celu ułatwienia klientom załatwienia sprawy (pojęcie legalizacji pobytu obejmuje kilkanaście różnorodnych postępowań)
 • analiza i uzupełnianie/gromadzenie materiału dowodowego w przydzielonych przez kierownika sprawach w celu dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy (wezwania, przesłuchania świadków, stron, korespondencja z wieloma instytucjami, planowanie kolejności przeprowadzania dowodów w horyzoncie czasowym od 1 do 3 miesięcy)
 • przygotowanie projektu decyzji w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, w celu przedłożenia kierownikowi oddziału do zatwierdzenia lub wprowadzenia stosownych poprawek
 • asysta przy wypełnianiu wniosków składanych przez klientów, wstępna analiza i selekcja dokumentów, w celu usprawnienia gromadzenia materiału dowodowego na późniejszym etapie postępowania
 • weryfikacja danych w systemie SIS, VIS oraz SRP, wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie Pobyt oraz EZD w celu zapewnienia referencyjności systemów informatycznych
 • opracowywanie sprawozdań statystycznych z pracy oddziału celem przedkładania raportów stosownym organom, jak Wojewoda Lubuski, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • przekazywanie na wniosek innego wojewody, naczelnika właściwego urzędu skarbowego, terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej Inspekcji Pracy, Służby Celnej, Straży Granicznej lub Policji informacji o cudzoziemcach i pracodawcach oraz pozyskiwanie informacji i opinii tych organów w celu zapewnienia współpracy i efektywności działania
 • realizowanie zadań związanych z wypłatą świadczeń dla posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się w Polsce w celu zapewnienia wsparcia osobom pochodzenia polskiego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy: o cudzoziemcach, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, znajomość zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • wiedza na temat sytuacji międzynarodowej, geografii, tendencji w migracji i powierzaniu pracy cudzoziemcom
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie obsługi edytora tekstów MS Word
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji rządowej lub samorządowej
 • przeszkolenie z obsługi systemu informatycznego "Pobyt" i SIS
 • szczególne uprawnienia: dostęp do systemu informatycznego „Pobyt” i SIS

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
• Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą
• Wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• List motywacyjny powinien być własnoręcznie podpisany
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/7115 263

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna