Inspektor
Wieruszów
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Informatyki
Zespół do spraw Informatyki

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca jednozmianowa, miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, praca w budynku dwukondygnacyjnym, wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynek bez windy wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak odpowiednio przystosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, urządzeń zasilających w celu prawidłowego funkcjonowania łączności w jednostce i między jednostkami
 • prowadzenie przeglądów i nadzorowanie funkcjonowania central telefonicznych i urządzeń teletransmisyjnych
 • dbałość o jakościowy i ilościowy stan sprzętu, prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów łączności, dokumentacji technicznej i urządzeń będących w eksploatacji
 • konfiguracja, instalacja oprogramowania sprzętu komputerowego, drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • znajomość zasad budowy systemów telekomunikacyjnych, współpracy z siecią publiczną
 • znajomość działania sprzętu urządzeń łączności przewodowej i radiowej oraz systemów zasilania stosowanych w telekomunikacji
 • dobra znajomość zagadnień dot. sieci LAN
 • niekaralność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie informatyki
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie w dziedzinie elektrotechniki i elektroniki
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • poświadczenie bezpieczeństwa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
  ul. Kuźnicka 28 A
  98-400 Wieruszów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie: 1,2860 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 2409,76 złotych brutto + wysługa lat;
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne
- kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
- możliwe techniki i metody naboru w przypadku dużej ilości ofert: test wiedzy
- wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.

Inspektor

Wieruszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna