Inspektor
Warszawa
Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administrator obiektów
Zespół Administracyjno - Gospodarczy Wydziału Wspomagającego

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa;
- praca częściowo przy monitorze ekranowym oraz okresowo w terenie;
- budynek bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
- brak odpowiednich toalet dla osób niepełnosprawnych;
- brak windy osobowej;
- pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych;
- oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • stały nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji wewnętrznej i zewnętrznej w budynkach, rozpoznawanie i zgłaszanie potrzeb remontowych, dbanie o właściwe zabezpieczenie obiektów w sprzęt przeciwpożarowy oraz dobry stan techniczny wyposażenia
 • dbanie o utrzymanie czystości w obiektach, koordynowanie pracy pracowników na stanowiskach porządkowych i konserwacyjnych
 • nadzorowanie prac remontowych w podległych obiektach
 • prowadzenie ewidencji i kart indywidualnych przydzielonego sprzętu kwaterunkowego, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, kulturalno-oświatowego, szkoleniowego i żywnościowego
 • opracowywanie analiz, sprawozdań oraz zestawiń statystycznych w zakresie swojego działania w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji do jednostki nadrzędnej
 • przetwarzanie danych w zbiorach osobowych Elektronicznej Karty Mundurowej "EKM"

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" lub możliwość jego uzyskania (możliwość jego uzyskania w KRP Warszawa III)
 • umiejętność współpracy, organizacji pracy własnej, rozwiązywania problemów, działania pod presją czasu
 • znajomość obsługi programów ze środowiska Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca na podobnym stanowisku administracyjno - gospodarczym
 • wykształcenie: średnie techniczne z zakresu budownictwa lub administracji
 • prawo jazdy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach
o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 60 393 47.

Inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna