Inspektor
Łódź
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw informatyki
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Oddziału GDDKiA w Łodzi

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte
i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie wszystkimi zasobami infrastruktury informatycznej występującej w Oddziale, podległych Rejonach i Biurach Budowy, (komputery, peryferia, oprogramowanie, sieci komputerowe LAN/WAN i teleinformatyczne/łącza telekomunikacyjne, urządzenia aktywne, itp.),
 • wyposażanie pracowników Oddziału GDDKiA w sprawny i odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie, zgodnie z obowiązującymi w GDDKiA standardami, instaluje dodatkowe podzespoły komputera i jego peryferia,
 • wspomaganie użytkowników sprzętu komputerowego i oprogramowania w Oddziale GDDKiA niezbędną wiedzą techniczną,
 • wykonywanie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i sieci LAN na podstawie zgłoszeń użytkowników w Oddziale – samodzielnie lub za pośrednictwem wyspecjalizowanego serwisu,
 • instalacja i aktualizacja niezbędnych oprogramowań systemowych, biurowych i narzędziowych na stacjach roboczych użytkowników (przykładowo: system Microsoft Windows, Microsoft Office, program antywirusowy, itp.),
 • zapewnianie maksymalnego bezpieczeństwa systemów, danych (systematyczne dokonywanie archiwizacji danych gromadzonych w użytkowanych systemach) i ich użytkowników oraz infrastruktury informatycznej (antywirusy, ochrona dostępu do Internetu i przed nieuprawnionym dostępem) – stosownie do posiadanych środków i możliwości,
 • udział w planowaniu niezbędnych zakupów informatycznych i dokonywanie oceny ofert dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania pod względem technicznym,
 • pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z przetwarzaniem w Oddziale informacji niejawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z Active Directory,
 • biegła znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows na poziomie administratora,
 • praktyczna wiedza z zakresu konfigurowania i administrowania siecią LAN pod kątem technicznym, systemowym oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • praktyczna znajomość typowych usług sieciowych, takich jak DHCP,DNS,FTP,SSH,
 • dobra znajomość budowy i naprawy sprzętu teleinformatycznego oraz drukującego,
 • umiejętność redagowania informacji, dokumentacji i instrukcji,
 • biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie informatyczne lub wyższe informatyczne,
 • ukończenie kursu inspektora/administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie technicznym z obszaru IT-(B1),
 • znajomość przepisów dotyczących: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Polityki Cyberbezpieczeństwa RP, ustawy o Ochronie Danych Osobowych, ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość najnowszych technologii i rozwiązań stosowanych w informatyce.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia zaświadczenia/certyfikatu ukończenia kursu inspektora/administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • kopia certyfiktu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie technicznym z obszaru IT-(B1),

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Informacje o metodach naboru: - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym, - możliwość przeprowadzenia testu wiedzy, - rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane
w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 233 96 94

Inspektor

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna