Inspektor
Koszalin
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli przedsiębiorców
w Zespole Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie urzędu oraz w terenie, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, częste wyjazdy służbowe i kontakty zewnętrzne, przebywanie w zmiennych warunkach atmosferycznych, stres związany z prowadzeniem czynności kontrolnych, różnorodnością wykonywanych zadań oraz podejmowaniem decyzji, zagrożenie korupcją, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, możliwa praca na wysokości podczas pobierania próbek paliw.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- pomieszczenia WIIH w Koszalinie znajdują się na II piętrze w budynku,
- w budynku znajdują się urządzenia higieniczno–sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów, oświetlenie dzienne i sztuczne jarzeniowe,
-stanowisko pracy wyposażone jest w komputer stacjonarny lub przenośny, monitor ekranowy, telefon, drukarkę.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi czynności kontrolne (w tym pobieranie próbek paliw zgodnie z obowiązującymi przepisami) w celu ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, w koniecznych przypadkach przygotowuje projekt decyzji
 • przygotowuje się do kontroli poprzez zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami, wykładniami przepisów, normami, wytycznymi i innymi dokumentami dotyczącymi tematyki planowanej kontroli
 • kompletuje akta sprawy, przedkłada wnioski z kontroli oraz opracowuje projekty pism w celu przeprowadzenia postępowania pokontrolnego
 • opracowuje informacje i analizy z przeprowadzonych kontroli w celu przedłożenia właściwym organom
 • prowadzi monitoring produktów i usług w celu ustalenia czy są oferowane na rynku
 • sporządza i wydaje na wniosek organu celnego opinie celne w celu przedstawienia opinii o produkcie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze administracji lub właściwym branżowym
 • Umiejętność redagowania pism
 • Komunikatywność
 • Dyspozycyjność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości ( przy pobieraniu próbek paliw) oraz przewozu osób
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.758,48 zł.
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. Selekcja ofert,
2. Test wiedzy,
3. Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/i zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach postępowania może być przesłana w formie elektronicznej). Oferty złożone przez kandydatki/kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są komisyjnie niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresatki/adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 9 lub 1 przed upływem w/w terminu. Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, są komisyjnie niszczone po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresatki/adresata odesłane lub odebrane przed upływem w/w terminu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 914331281 lub 914225239.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Koszalin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna