Inspektor
Bieruń
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi kancelaryjno - biurowej jednostki, koordynowania i nadzorowania pracy komórki oraz obiegu poczty jawnej w jednostce
Zespół Prezydialny

Warunki pracy

Warunki pracy dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, pomieszczenie biurowe zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy
Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dobowego czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Budynek dwupiętrowy wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, rozdzielanie, ewidencjonowanie przesyłek i korespondencji wpływającej do Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu oraz wydawanie jej poszczególnym komórkom organizacyjnym w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w jednostce
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu Komendanta Powiatowego Policji i Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji
 • Sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów jawnych w komórkach jednostki poprzez przeprowadzanie wizytacji i udzielanie instruktażu w zakresie prowadzenia dzienników korespondencyjnych, podawczych, rejestrów
 • Przygotowywanie i obsługa spotkań z interesantami i gośćmi, w celu wsparcia bieżącej pracy Komendanta Powiatowego Policji i Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji.
 • Protokołowanie narad i odpraw służbowych.
 • Ewidencjonowanie oraz koordynowanie obiegu przepisów wydanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu
 • Prowadzenie terminarza spotań, narad oraz informowanie o terminach załatwienia spraw w Komendzie w celu wsparcia bieżącej pracy Komendanta Powiatowego Policji i Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji.
 • Obsługa poczty elektronicznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjno – biurowych
<br>
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie administracyjno - biurowe
 • poświadczenie bezpieczeństwa potwierdzające dostęp do informacji o klauzuli „Poufne”
 • planowanie i organizowanie pracy własnej
 • umiejętność komunikowania się

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia Poświadczenia Bezpieczeństwa potwierdzającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
  ul. Turystyczna 1a
  43-155 Bieruń

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Inne informacje:
Wynagrodzenie zasadnicze: 2250,00 zł brutto

Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu może nastąpić po potwierdzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Powiatowej Policji w Bieruniu
ds. Ochrony Informacji Niejawnych faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot), lub po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego mającego
na celu wydanie poświadczenia bezpieczeństwa.

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone
po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora Zespołu Prezydialnego jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej bip.bierun.kpp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Ochrona danych i oświadczenia → Plik
w formacie pdf do wydrukowania).
Dokumenty prosimy dostarczać osobiście lub pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „oferta zatrudnienia na stanowisko inspektora Zespołu Prezydialnego KPP w Bieruniu”

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego,
pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 0-32/3233218.

Inspektor

Bieruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna