Inspektor
Szczytno
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Zespół ds. Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym, brak windy w budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym policjantów
 • Sporządzanie zapotrzebowania na szkolenia/kursy specjalistyczne policjantów oraz stosownych zestawień i pism kierujących na szkolenia
 • Organizowanie zajęć z wychowania fizycznego/wyszkolenia strzeleckiego dla policjantów, sporządzanie projektów umów, wewnętrznych decyzji
 • Wprowadzanie danych policjantów do systemów policyjnych (grafików służb, godzin służby)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy o Policji z dn. 6 kwietnia 1990 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe W zakresie administracji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, ul. Piłsudskiego 39, 12-100 Szczytno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Aplikacje należy składać osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta na stanowisko Inspektora KS".
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Po zakończonym naborze pozostałe dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 6232228

Inspektor

Szczytno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna