Inspektor
Kalisz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw do spraw: orzecznictwa i kontroli
PINB w Kaliszu

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu
- praca przy monitorze komputerowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
- praca poza siedzibą inspektoratu - przeprowadzanie oględzin w terenie, kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na wysokości)
- korzystanie z samochodu służbowego (bez kierowcy)
- kontakt z interesantami
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku - nie przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo
- narzędzia pracy - komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji
 • znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budowlane lub prawnicze
<br>komunikatywność
<br>systematyczność
<br>umiejętność pracy w zespole
<br>prawo jazdy kategorii B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  PINB w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami tzn. osobami spełniającymi wymagania formalne oraz,
których aplikacja wpłynie do tut. urzędu w terminie.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpoznawane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia
naboru.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na
rozmowę kwalifikacyjną.
Inspektor
Kalisz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna