Inspektor
Lwówek Śląski
Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw zaopatrzenia i transportu
Podzespół Administracyjno-Gospodarczy Zespołu Wspomagającego

Warunki pracy

- praca przy komputerze
- obsługa urządzeń biurowych
- wyjazdy służbowe
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze budynku
- brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie napraw i konserwacji sprzętu transportowego
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie sprzętu transportowego
 • dokonywanie zapotrzebowań na sprzęt, materiały biurowe, środki czystości i odzież roboczą oraz prowadzenie dokumentacji rozchodowo-przychodowej
 • organizowanie konserwacji i przeglądów instalacji wewnętrznych w obiektach
 • ocena i przygotowywanie sprzętu do wycofania z eksploatacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu gospodarki transportowej, a także przepisów dot. odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy Policji
 • umiejętność stosowania przepisów w praktyce
 • umiejętność prognozowania, przewidywania i rozwiązywania problemów
 • zdolność organizowania i szybkiego działania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie techniczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim, ul. Jana Pawła II 12, 59-600 Lwówek Śląski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze.
Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie (decyduje data wpływu do KPP w Lwówku Śląskim) nie będą rozpatrywane.
KPP w Lwówku Śląskim nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (075) 6467 236.

Wymagania zawarte w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy.

Inspektor

Lwówek Śląski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna