Inspektor
Myślibórz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
PINB Myślibórz

Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu przy wykorzystaniu zestawu komputerowego oraz praca w terenie.
- Kontakt z interesantem.
- Samochód służbowy na wyposażeniu inspektoratu.
- Siedziba Inspektoratu znajduje się na I pietrze budynku IV kondygnacyjnego.
- Budynek posiada windę i toaletę dla osób niepełnosprawnych.
- Narzędzia pracy: komputer, kserokopiarka, fax, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i opracowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych
 • Prowadzenie kontroli budynków, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
 • Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o zakończeniu budowy oraz wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • Prowadzenie ewidencji i przygotowywanie wymaganych sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • Znajomośc ustawy Prawo Budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Umiejetnośc obsługi komputera, urządzeń biurowych i pomiarowych
 • Umiejętnośc działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejetnośc pracy w zespole
 • Umiejętnośc poprawnego komunikowania się w mowie i piśmie z interesantami,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Prawo jazdy Kat. B
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • Uprawnienia budowlane
 • Sumiennośc, dyspozycyjnośc, dokładnośc

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumenty proszę składac w kopertach z dopiskiem " Nabór na stanowisko inspektora"

Oferty niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będa rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną zawiadomione telefonicznie o kolejnych etapach naboru.

Dodatkowe informacje można uzyska pod nr te. 95 747 36-72

Inspektor

Myślibórz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna