Inspektor
Piotrków Trybunalski
Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw właściwego funkcjonowania e-RSOW.
WYDZIAŁ PREWENCJI

Warunki pracy

STANOWISKO BIUROWE WYPOSAŻONE W KOMPUTER, WARUNKI PRACY LEKKIE, OBSŁUGA KSEROKOPIARKI I FAKSU, W BUDYNKU BRAK BARIER ARCHITEKTONICZNYCH.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU e-RSOW.
 • PROWADZENIE REJESTRU KART WERYFIKACJI KMZB.
 • PROWADZENIE REJESTRU MELDUNKÓW INFORMACYJNYCH WYTWORZONYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY WYDZIAŁU PREWENCJI.
 • PROWADZENIE REJESTRU UDOSTĘPNIONYCH NAGRAŃ Z SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV.
 • WPROWADZANIE ABSENCJI DO SWOP.
 • PROWADZENIE REJESTRU WNIOSKÓW O WYRAŻENIE ZGODY NA ODSŁUCH KORESPONDENCJI ZAREJESTROWANEJ PRZEZ REJESTRATOR ROZMÓW.
 • PROWADZENIE REJESTRU WNIOSKÓW O WYRAŻENIE ZGODY NA DOKONANIE PRZEGLĄDU MONITORINGU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZACHĘCA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DO UDZIAŁU W NABORZE NA W/W STANOWISKO.
DANE KONTAKTOWE: ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM TEL: 44 647-93-30, 44 647-93-33, 44 647-93-37.
PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: ZATRUDNIENIE NASTĄPI NIEZWŁOCZNIE PO UZYSKANIU WYMAGANEGO POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA.
W PROCESIE REKRUTACJI WYMAGANE SĄ ZNAJOMOŚCI NIŻEJ WYMIENIONYCH AKTÓW PRAWNYCH: OGÓLNA ZNAJOMOŚĆ ZASAD FUNKCJONOWANIA ORGANÓW WŁADZY USTAWODAWCZEJ, WYKONAWCZEJ, SĄDOWNICZEJ, ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW USTAWY O POLICJI Z DNIA 06.04.1990 ROKU ORAZ USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ Z DNIA 21.11.2008 ROKU.

Inspektor

Piotrków Trybunalski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna