Inspektor
Sokółka
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Prewencji

Warunki pracy

- praca z bazami danych, programami specjalistycznymi ,
- praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych fax, ksero, skaner
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego,
- brak windy dostosowanej do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
- węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym piętrze budynku (parter)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące wprowadzanie danych satstystycznych do systemu Sespol
 • aktualizowanie mapy zagrożenia rejonu służbowego
 • aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej
 • sporządzanie druków statystycznych z zakresu pracy prewencyjnej
 • prowadzenie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 • wspomaganie działaności profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą prowadzoną w jednostce
 • sporządzanie danych do analiz miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejetność pracy w zespole
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • dyspozycyjność, systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopię świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzajacych okresy wliczane do dodatku za wieloletnią pracę

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Umowa o pracę na zastępstwo.
Kandydaci zakwalifikowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Proponowane wynagrodzenie na stanowisku wynosi nie mniej niż 2600zł oraz dodatek za wieloletnią pracę ustalany zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej .

Inspektor

Sokółka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna