Inspektor
Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Systemu Meldunku Informacyjnego oraz Ogólnopolskiej Bazy Osobowych Źródeł Informacji
w Zespole Systemu Meldunku Informacyjnego Wydziału Wywiadu Kryminalnego

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, w razie potrzeby praca zmianowa, wyjazdy służbowe, winda w skrzydle głównym budynku, brak windy w pozostałych skrzydłach budynku, toalety dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na trzech poziomach budynku głównego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie Meldunków Informacyjnych pod względem merytorycznym i formalnym, wprowadzanie Meldunku Informacyjnego do Systemu Meldunku Informacyjnego, tworzenie obiektów analitycznych
 • sprawdzanie pod względem formalnym poprawności zapytań kierowanych do Systemu Informacji Operacyjnych (SMI + CBIU), udzielanie odpowiedzi oraz przygotowywanie rozpowszechnień z baz SMI oraz CBIU
 • weryfikowanie dokumentów utworzonych przez innych użytkowników, obsługiwanie aplikacji MWD w łączności z bazą SMI
 • sprawdzanie pod względem formalnym poprawności danych zawartych w kartach Osobowych Źródeł Informacji, aktualizowanie informacji o zarejestrowanych źródłach, realizowanie wniosków o udostępnienie informacji z bazy OBOZI
 • realizowanie szkoleń dla jednostek terenowych Policji woj. kujawsko – pomorskiego oraz dla Wydziałów KWP w Bydgoszczy w zakresie Meldunków Informacyjnych oraz możliwości uzyskiwania informacji z baz danych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • obsługa komputera i pakietu oprogramowania biurowego
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy biurowej w obszarze administrowania danymi
 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  85 – 090 Bydgoszcz
  z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 64890

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2950 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor
Bydgoszcz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna