Inspektor
Kielce
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
w Wydziale Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w terenie - prowadzenie czynności kontrolnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym kontroli jakości paliw ciekłych, gazowych i stałych;
- praca w biurze - stanowisko pracy w pokoju biurowym znajduje się w na II piętrze w budynku z windą i jest wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe;
Praca z klientami w zakresie wymagającym umiejętności pokonywania sytuacji stresowych w związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi oraz w zagrożeniu korupcją;
Praca w biurze wiąże się z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego oraz obciążeniem narządu wzroku.
Budynek nie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Czas pracy, warunki zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności kontrolnych w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie określonym tematyką kontroli. Prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad obrotu towarowego artykułów przemysłowych, w szczególności w zakresie jakości paliw ciekłych, gazowycj i stałych.
 • Przygotowywanie dokumentacji kontrolnej w celu przedstawienia ustalonego stanu faktycznego oraz oceny kontrolowanej działalności gospodarczej.
 • Przedstawianie propozycji wykorzystywania ustaleń z kontroli oraz opracowywanie projektów wystąpień pokontolnych.
 • Bieżące śledzenie zmian przepisów w zakresie realizowanych zadań kontrolnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustaw: o Inspekcji Handlowej, o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, Prawo Przedsiębiorców.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość przepisów zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Dyspozycyjność - praca w terenie.
 • Komunikatywność oraz wysoka kultura osobista.
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, techniczne, związane z ochroną środowiska
 • Odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia.
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Prawo jazdy kategorii B.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie prawa jazdy kategorii B.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Oferty pracy na wolne stanowisko mogą zostać przesłane listem z dopiskiem „Oferta pracy
w służbie cywilnej nr ogłoszenia ……..” na adres Inspektoratu lub złożone osobiście u pracownika Sekretariatu .
- Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w formie pisemnej w terminie określonym w ogłoszeniu (w przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego) i biorą one udział w procedurze rekrutacyjnej.
- W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres e–mail i/lub numer telefonu.
- Oferty kandydatów/kandydatek, które nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu, nie zawierają kompletu dokumentów lub w których wymagane oświadczenia, CV, list motywacyjny nie są opatrzone odręcznym podpisem kandydata oraz datą, nie biorą udziału w procedurze kwalifikacyjnej.
- Kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną i/lub telefonicznie.
- Dokumenty kandydatek/kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatek/kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tego terminu dokumenty będą komisyjnie zniszczone.
- Nasz Inspektorat jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Inspektor

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna