Inspektor
Września
Komenda Powiatowa Policji we Wrześni

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Finansów, Zaopatrzenia i Łączności.
Zespół Finansów, Zaopatrzenia i Łączności Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Warunki pracy

Biurowa, 8-godzinna, jednozmianowa, w pomieszczeniu przy świetle sztucznym i naturalnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa organizacyjna sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego.
 • Prowadzenie ewidencji holowania pojazdów.
 • Prowadzenia dokumentacji związanej z gospodarką mandatową.
 • Przygotowywanie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji przeznaczonej do archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji we Wrześni 62-300 Września ul. Szkolna 23.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, w celu udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Wynagrodzenie według mnożnika 1,200 (2 248 brutto + dodatek za wysługę lat).
Dokumenty można składać osobiście w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Września

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna