Inspektor
Zamość
Komenda Miejska Policji w Zamościu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi kancelaryjno - biurowej
sekretariatu Wydziału Kryminalnego

Warunki pracy

- Praca w systemie ośmiogodzinnym.
- Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy.
- Praca biurowa związana z obsługą klienta wewnętrznego.
- Naturalne i sztuczne oświetlenie.
- Praca na parterze budynku.
- Budynek posiada podjazd, windę oraz toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi sekretarsko – biurowej Wydziału Kryminalnego
 • Wprowadzanie danych do ERCD-Ś w zakresie dokumentacji procesowej
 • Przygotowywanie do wysłania przesyłek Poczty Specjalnej
 • Przygotowywanie projektów pism
 • Archiwizowanie wytworzonej dokumentacji
 • Prowadzenie korespondencji przy wykorzystaniu techniki elektronicznej
 • Wprowadzanie i bieżąca aktualizacja danych w SWOP w zakresie czasu służby/pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • Dobra umiejętność obsługi komputera (w szczególności znajomość pakietu Microsoft Office)
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • Komunikatywność, samodzielność
 • Umiejętność efektywnego wykorzystania czasu pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji
  ul. Wyszyńskiego 2
  22-400 Zamość

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
- ocena złożonych dokumentów,
- test wiedzy merytorycznej,
- sprawdzian umiejętności praktycznych z obsługi komputera,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu do
dalszego etapu postępowania.

Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone,.

Do składania ofert zapraszamy także osoby niepełnosprawne, których stopień niepełnosprawności nie wyklucza realizacji opisanych obowiązków.

Uwaga! List motywacyjny, CV, oraz wszystkie oświadczenia muszą posiadać aktualną datę (korespondującą z datą złożenia dokumentów) i własnoręczny podpis.

Wynagrodzenie: mnożnik 1,3841 kwoty bazowej, plus dodatek z tytułu wysługi lat.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 15°° bezpośrednio w recepcji KMP w Zamościu lub przesłać pod wskazany wyżej adres z adnotacją na kopercie „ogłoszenie – inspektor Wydziału Kryminalnego”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 815 1222
Inspektor
Zamość
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna