Inspektor
Bydgoszcz
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw rejestracji przedsiębiorców oraz postępowań wyjaśniających
w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

Warunki pracy

Praca na tym stanowisku ma charakter typowo biurowym i związana jest z sezonowością pracy w rolnictwie. W trakcie roku występuje kilka wyjazdów w teren w celu kontroli jednostek terenowych. W trakcie wyjazdów pracownik samodzielnie kieruje samochodem służbowym.
W biurze praca jest typowo administracyjna, z wykorzystaniem komputera, faksu, skanera, telefonu, kopiarki, itp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz sprawdzanie zapisów w zintegrowanym systemie informatycznym,
 • przygotowywanie zawiadomień o wpisie do rejestru przedsiębiorców oraz o wykreśleniu z rejestru,
 • prowadzenie postepowań wyjaśniających w związku z wystąpieniem organizmu kwarantannowego,
 • sporządzanie planów, sprawozdań, informacji, itp. z zakresu prowadzonych spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin,
 • Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu Office, Ward, Excel),
 • Umiejętność prowadzenia samochodu osobowego (prawo jazdy kat.B).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Specjalizacja z zakresu ochrony roślin,
 • Znajomość zasad postępowania administracyjnego,
 • Znajomość zagadnień fitosanitarnych,
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Na ofercie proszę zamieścić dopisek "Oferta na stanowisko Inspektor Fito". Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W rekrutacji są uwzględniane oferty nadesłane drogą elektroniczną opatrzone podpisem elektronicznym lub nadesłane przez e-PUAP. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną liczy się data nadania przesyłki. Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, itp. Dokumentów nie odsyłamy. Dokumenty można odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie min. 3 miesięcy od zakończenia naboru. Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne. Z kandydatami kontaktujemy się w pierwszej kolejności drogą elektroniczną a w przypadku braku adresu e-mail - telefonicznie. W przypadku braku adresu-mail czy numeru telefonu kontaktujemy się tradycyjną drogą pocztową.
Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem: 52 360-96-39.

Inspektor

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna