Inspektor
Warszawa
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Warunki pracy

Budynek wielokondygnacyjny zaopatrzony w windę, ale nie w pełni dostosowaną do przewożenia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak odpowiednich oznaczeń oraz urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową (niedosłyszących, głuchoniemych, niewidomych). Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych Kuratorium Oświaty oraz dokumentacji przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych,
 • udzielanie konsultacji pracownikom Kuratorium Oświaty oraz dyrektorom zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji do przekazania do Oddziału- Archiwum,
 • prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego, w tym ewidencji elektronicznej,
 • prowadzenie kwerend archiwalnych i udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej wartościowaniu, ocenie i komisyjnym zniszczeniu,
 • samodzielne opracowywanie dokumentacji kat. A do przekazania do archiwum państwowego,
 • inicjowanie przekazania do archiwum państwowego,
 • udzielanie informacji klientom i prowadzenie bieżących spraw związanych z realizacją zadań Oddziału - Archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • kurs kancelaryjno - archiwalny
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r.
 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • biegła znajomość obsługi komputera, Internetu, znajomość oprogramowań biurowych typu Microsoft Office
 • umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi (fax, kopiarka, skaner, drukarka)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • solidność, dokładność, dociekliwość,
 • terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie świadectw pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1043, 1031,1032.


Inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna