Inspektor
Aleksandrów Kujawski
Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjno - gospodarczych
Zespół Administracyjno - Gospodarczy, Referat Ogólny Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Warunki pracy

- stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor, drukarkę, telefon, kserokopiarkę,
- praca biurowa, na komputerze powyżej dobowego czasu pracy tj. powyżej 4 godzin,
- praca w systemie jednozmianowym,
- oświetlenie miejsca pracy: naturalne, sztuczne,
- na tym stanowisku pracy nie występują szkodliwe warunki pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje zagadnienia i prowadzi dokumentację mobilizacyjno - obronną w zakresie zabezpieczenia logistycznego - zaopatrzenie
 • realizuje zadania związane z gospodarką mandatową w tym min. wprowadza do systemu nałożone mandaty karne oraz prowadzi dokumentację w zakresie pobierania i rozliczania bloczków mandatowych,
 • prowadzi ewidencję rachunków i faktur a w cyklach miesięcznych rozlicza wydatki poniesione przez KPP w Aleksandrowie Kujawskim w KWP w Bydgoszczy oraz realizuje zadania w zakresie przyjmowania i weryfikacji złożonych przez policjantów wniosków np. za przejazdy, dopłaty do wypoczynku, za pranie i inne,
 • realizuje całość zagadnień z gospodarką materiałowo - techniczną i zaopatrzenia KPP,
 • realizuje całość zagadnień związanych z przydziałem środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej pracowników KPP wg norm należności oraz gospodarowania tymi środkami - systematyczna aktualizacja kart przydziału,
 • w cyklach miesięcznych rozlicza wydatki poniesione przez KPP dot. zagadnień związanych z gospodarką materiałowo - techniczną,
 • wykonuje zadania związane z przygotowaniem sprzętu i materiałów biurowych do wybrakowania,
 • prowadzi dokumentację dot. spraw związanych z darowiznami i użyczeniami dla KPP,
 • zastępstwo w sekretariacie ogólnym KPP na czas jednoczesnej nieobecności osoby obsługującej sekretariat ogólny KPP oraz osoby zastępującej, obsługującej sekretariat pionu prewencji w KPP.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie zagadnień związanych z gospodarką finansową
 • przeszkolenie w zakresie problematyki finansowo - księgowej oraz zaopatrzenia,
 • wiedza z zakresu zagadnień finansowych,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • obsługa komputera,
 • samodzielność
 • umiejętności interpersonalne,
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • poświadczenie bezpieczeństwa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 2019, poz. 125 z późn. zm.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  w Aleksandrowie Kujawskim
  ul. Wojska Polskiego 15
  87 - 700 Aleksandrów Kujawski
  oferty należy składać w zamkniętych , zaklejonych kopertach z dopiskiem -
  " Oferta pracy w służbie cywilnej na stanowisko pracy -
  inspektor do spraw administracyjno - gospodarczych "

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Praca w godzinach 07.30 do 15.30.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto, wynosi 2946,34 zł. + dodatek za wysługę lat
( zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ).
Osoby niepełnosprawne również mogą ubiegać się o stanowisko w służbie cywilnej.
Oferty nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów, nie podpisane własnoręcznie oraz przesłane lub doręczone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor
Aleksandrów Kujawski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna