Inspektor
Wrocław
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi kancelaryjno - biurowej
w Zespole Wspomagającym Komisariat Policji Wrocław - Krzyki

Warunki pracy

Stanowisko znajduje się na III piętrze w budynku dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca będzie wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, przy wymuszonej pozycji ciała, z wykorzystaniem oświetlenia naturalnego i sztucznego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do KP - Krzyki w Elektronicznym Dzienniku Korespondencji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Przydzielanie korespondencji przychodzącej w systemie e-Komenda na poszczególnych Komendantów/Naczelników Wydziału, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w jednostce.
 • Rejestrowanie korespondencji wychodzącej w systemie e-Komenda, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Wspomaganie prowadzenia rejestru czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowań w celu zapewnienia właściwego obiegu rejestrowanych spraw.
 • Przygotowywanie do Składnicy Akt dokumentów i sporządzanie do nich spisów akt przekazanych oraz sporządzanie protokołów brakowania dokumentów kategorii BC w celu zapewnienia właściwego ich przechowywania.
 • Wspomaganie prowadzenia rejestru śledztw i dochodzeń w celu zapewnienia prawidłowej ewidencji w tym zakresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno - biurowej
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Znajomość programów komputerowych w stopniu podstawowym (MS Office)
 • Umiejętność komunikowania się i współpracowania w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Mile widziane zgłoszenia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub mailowo. Aplikacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy. Przewidywane uposażenie na wyżej wymienionym stanowisku pracy wynosi 2696,56 zł brutto miesięcznie (mnożnik 1,4067) i dodatku za wysługę lat w zależności od stażu pracy od 5% do 20% uposażenia zasadniczego.

Inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna