Inspektor
Tarnów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw orzecznictwa administracyjnego i kontroli
brak

Warunki pracy

budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, V piętro, winda, stres związany z obsługą klienta zewnętrznego, praca przy komputerze, udział w działalności inspekcyjnej na terenie powiatu tarnowskiego, praca z urządzeniami pomiarowymi

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie projektu decyzji w celu przedłożenia do akceptacji i podpisu przez Powiatowego Inspektora.
 • Przygotowanie projektu postanowienia w celu przedłożenia do akceptacji i podpisu przez Powiatowego Inspektora.
 • Przygotowanie projektu odpowiedzi na skargę w celu przedłożenia do akceptacji i podpisu przez Powiatowego Inspektora.
 • Podejmowanie czynności mających za zadanie zbieranie materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
 • Udział w kontrolach budów w celu stwierdzenia zgodnośći budowy z pozwoleniem na budowę i przepisami.
 • Udział w kontrolach użytkowania obiektów w celu stwierdzenia zgodnośći użytkowania obiektów z przeznaczeniem i przepisami prawa budowlanego.
 • Przeprowadzanie oględzin z wniosku stron lub z urzędu w celu zgromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do postępowań administracyjnych.
 • Udział w kontrolach w sprawach ze skarg w celu ustalenia stanu faktycznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego. Umiejętność stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie Al Solidarności 5-9 33-100 Tarnów. Dokumenty należy złożyć w biurze podawczym lub za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem " oferta pracy na stanowisko inspektora"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie lub drogą e-mail powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 14 627 46 83.

Inspektor

Tarnów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna