Inspektor
Ostrów Wielkopolski
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim
w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim

Warunki pracy

• praca przy komputerze poniżej połowy dziennego czasu pracy,
• stanowisko pracy w Wydziale Kryminalnym usytuowane jest na IV piętrze budynku, pomieszczenie stanowiska pracy nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak wind. Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się tylko na parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dzienników korespondencyjnych sekretariatu/pionu, rejestrów korespondencji wpływającej i wychodzącej, książek doręczeń dokumentów jawnych i niejawnych, książek, telegramów wchodzących i wychodzących oraz pozostałej dokumentacji Wydziału Kryminalnego.
 • Zapoznawanie za kartą zapoznania policjantów Wydziału Kryminalnego z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Okresowe rozliczanie (nie rzadziej niż raz na kwartał) korespondencji policjantów Wydziału Kryminalnego z realizacji przekazanych (zarejestrowanych w Sekretariacie) spraw (dokumentów) i przekazywanie stosownych informacji dotyczących nie załatwionych spraw Naczelnikowi Wydziału.
 • Archiwizowanie dokumentacji wytworzonej przez Wydział Kryminalny w celu złożenia jej w składnicy akt KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno – biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze,
 • wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych
 • umiejętność organizowania pracy własnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dowodu osobistego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późń. zm.),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KPP w Ostrowie Wlkp. → zakładka „Nabór do Służby Cywilnej”)
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Odolanowska 19
  63-400 Ostrów Wielkopolski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %,
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym od poniedziałku do piątku,
• oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim lub Urzędzie Pocztowym) nie będą rozpatrywane,
• dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 47 77 54 326 lub 47 77 54 325,
• zakwalifikowani kandydaci do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.
Inspektor
Ostrów Wielkopolski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna