Inspektor
Ostrołęka
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kadr
Zespół Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

• praca biurowa,
• naturalne i sztuczne oświetlenie,
• wymuszona pozycja ciała,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy Policji KMP w Ostrołęce i jednostek podległych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • koordynowanie problematyki opiniowania okresowego policjantów przez właściwych przełożonych oraz czuwanie nad ich terminowością i prawidłowością
 • sporządzanie dokumentacji dot. kierowania policjantów do rejonowej komisji lekarskiej MSW w celu ustalenia stanu zdrowia i przydatności do służby na zajmowanym stanowisku
 • obsługa systemu SWOP „KADRA”
 • przygotowywanie i przesyłanie do Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW dokumentów policjantów ubiegających się o przyznanie zaopatrzenia emerytalnego, rentowego lub emerytalno – rentowego
 • przygotowywanie i przesyłanie do Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW dokumentów policjantów ubiegających się o przyznanie zaopatrzenia emerytalnego, rentowego lub emerytalno – rentowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
  Zespół Kadr i Szkolenia
  ul. Janusza Korczaka 16
  07-410 Ostrołęka

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: 2.480 zł brutto

Inspektor

Ostrołęka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna