Inspektor
Rzeszów
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw organizmów kwarantannowych
Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu / Dział Nadzoru Fitosanitarnego /, stopień nasilenia prac związany z sezonowością w rolnictwie,
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych / m in. drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp./,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych ( spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa ) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
-kontakt z klientem wewnętrznym,
- praca decyzyjna, stresowa, związana z odpowiedzialnością, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi,
- wykonywanie czynności kontrolnych,
- zagrożenie korupcją,
- możliwy kontakt z pyłem organicznym pochodzenia roślinnego,
- sporadyczny kontakt ze środkami ochrony roślin i nasionami zaprawionymi,
- czynniki chorobotwórcze przenoszone przez kleszcze: Borrelia burgdorferi/ wirus kleszczowego zapalenia mózgu,
- czynniki chorobotwórcze potencjalnie obecne w glebie : Clostridium tetani,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- prowadzenie samochodu osobowego kat. B,
- pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na I piętrze, budynek nie posiada windy, pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających mających na celu określenie źródła porażenia roślin przez organizmy kwarantannowe,
 • sporządzanie raportów z działań monitoringowych w zakresie kontroli fitosanitarnej ,
 • prowadzenie ewidencji występowania organizmów kwarantannowych i regulowanych,
 • prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem przez posiadaczy obowiązków określonych w decyzjach administracyjnych ,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych z zakresu nadzoru fitosanitarnego,
 • sprawdzanie danych z zakresu spraw fitosanitarnych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym PIORIN,
 • wprowadzanie danych do Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Wojewódzkim Inspektoracie,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze, biologiczne
 • znajomość ustawy o ochronie roślin oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
  ul. Langiewicza 28
  35-101 Rzeszów
  sekretariat pok. nr 3
  z dopiskiem : Rekrutacja - Dział Nadzoru Fitosanitarnego;
  w liście motywacyjnym proszę wyszczególnić numer ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie - wymagany wzór oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie http://piorin.gov.pl/pk-ogloszenia/pk-praca/- zamieszczony pod ww. ogłoszeniem o naborze ,
- list motywacyjny oraz życiorys powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,
-oferty dostarczone po terminie ( decyduje data stempla pocztowego)nie będą rozpatrywane.
Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną względnie pisemną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Metody i techniki naboru:
-weryfikacja formalna dokumentów,
-test wiedzy - jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób,
-rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty kandydatek/ kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, w tym informację o wysokości proponowanego wynagrodzenia można uzyskać pod nr tel. 17 850 03 77

Inspektor

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna