Inspektor
Włoszczowa
Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie

Warunki pracy

Warunki pracy:
- praca administracyjno - biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
- praca przy biurku i przy komputerze, w oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca w pomieszczeniu usytuowanym na drugiej kondygnacji budynku, budynek nie posiada
windy, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie danych do policyjnych systemów informatycznych z zakresu zdarzeń drogowych (SEWIK).
 • Rejestracja dokumentów dotyczących ujawnianych wykroczeń w ruchu drogowym (Karty MRD 5, KSIP).
 • Przygotowywanie pisemnych odpowiedzi do firm ubezpieczeniowych w zakresie zdarzeń drogowych.
 • Dokonywanie sprawdzeń w systemach informatycznych Policji dla potrzeb prowadzonych czynności.
 • Wprowadzanie kart informacyjnych z sądów dotyczących prawomocnych rozstrzygnięć (KSIP).
 • Sporządzanie zestawień statystycznych wynikających z prowadzonej dokumentacji.
 • Archiwizowanie prowadzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy prawo o ruchu drogowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera w aplikacji MS Office
 • Komunikatywność
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność organizowania własnej pracy
 • Samodzielność
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie
  (sekretariat Komendanta)
  ul. Świeża 18
  29-100 Włoszczowa
  Dokumenty powinny być umieszczone w zaklejonej kopercie. Na kopercie oraz liście motywacyjnym powinien znajdować się dopisek: „Oferta na stanowisko inspektora w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2639,82 zł brutto miesięcznie + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

• Warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, własnoręcznie podpisanych oraz opatrzonych datą oświadczeń i listu motywacyjnego, w którym należy podać stanowisko.
• Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie BIP Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, w zakładce "Wolne stanowiska w SC" http://bip.wloszczowa.kpp.policja.gov.pl/138/wolne-stanowiska-w-sc/30168,Wzory-oswiadczen-dotyczace-naboru-na-stanowiska-Korpusu-Sluzby-Cywilnej.html
• Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne, złożone po upływie wyznaczonego terminu (decyduje data stempla pocztowego) lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane.
• Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Dokumenty aplikacyjne są brakowane według przepisów obowiązujących w Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie.
• Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Prosimy o podawanie aktualnych numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej (e-mail).
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 0-41 3883 207.

Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne”.

Inspektor

Włoszczowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna