Inspektor
Mielec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodzenia
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

praca w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, narażenie na czynniki biologiczne i chemiczne, wyjazdy służbowe, wykonywanie zadań o charakterze administracyjnym, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, wymagana mobilność, użytkowanie samochodów służbowych.

Pracownikom oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy,
- zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci (dopłaty do kolonii i obozów), bony świąteczne,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy).
- nagrody uznaniowe

Proponowane wynagrodzenie: od 2800 - 3400 brutto

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych w celu zapewnienia spełnienia wymagań weterynaryjnych
 • Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz zwiazanej z nimi odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem laboratoriów do badania mięsa metodą wytrawiania
 • Prowadzenie sprawozdawczości okresowej w celu przekazania danych z realizacji zadań.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydawania decyzji administracyjnych z urzedu lub na wniosek.
 • Pobieranie prób do badań i dostarczania ich do badań w uprawnionym laboratorium.
 • Kontrole bioasekuracji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, ochrona środowiska lub pokrewne
 • Prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • Posiadanie prawa jazdy kat.B
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu
  ul. Skłodowskiej-Curie 8
  39-300 Mielec http://piw.mielec.pl

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii , ul. Skłodowskiej-Curie 8, 39-300 Mielec w sekretariacie lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Ogłoszenie o naborze nr 59948" w terminie do 04.02.2020r do godz. 14.30.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Po zakończeniu naboru, oferty odrzucone zostaną zniszczone. Wynik naboru będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Przewidywane rozpoczęcie pracy od 02.03 .2020r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel: ( 17 ) 583 04 20 lub 694 455 778

Inspektor

Mielec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna