Inspektor
Opoczno
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi policyjnych systemów informatycznych
w Wydziale Dochodzeniowo- Śledczym

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego czasu pracy, w pomieszczeniu wyposażonym w komputery i sprzęt teleinformatyczny. Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu i poza nim/ wyjazdy służbowe/.
Budynek częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo tj. brak progów, co umożliwia sprawne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową, podjazd umożliwiający wejście do/z urzędu, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych statystycznych, rejestracyjnych do Bazy Krajowego Systemu Informacyjnego Policji /KSIP/ zawartych w formularzach statystycznych ,
 • rejestracja postępowań przygotowawczych, sprawdzających w bazach danych tj. : Elektronicznej Rejestracji Czynności Dochodzeniowo- Śledczych /E-RCDŚ/ oraz w Elektronicznym Rejestrze Postępowań Sprawdzających /E-RPS/ poprzez wprowadzanie danych na podstawie tych postępowań,,
 • rejestracja spraw w Elektronicznym Rejestrze Pomocy Prawnych /E-EPP/,
 • obsługa informatycznego policyjnego systemu analitycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Opocznie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność obsługi faksu, kserokopiarki, urządzeń telefonicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w organach administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe szkoła wyższa /studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie/ bez wymaganego profilu
 • znajomość systemu KSIP /Krajowy System Informacyjny Policji/
 • odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • komunikatywność, umiejetność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. "B"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną;
- Dokumenty można składać w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na wskazany adres urzędu z wyraźnym zaznaczeniem na kopercie "Oferta zatrudnienia na zastępstwo - inspektor
w Wydziale Dochodzeniowo- Śledczym". ";
- Oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane;
- W ofercie należy podać dane kontaktowe tj. adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu;
- Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem;
- Oferty nie spełniające wymagań formalnych będą komisyjnie zniszczone;
- Składane oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane;
- Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.opoczno.policja.gov.pl w zakładce "kadrowe";
- wynagrodzenie proponowane na wskazanym stanowisku: mnożnik kwoty bazowej 1,4752
uposażenie zasadnicze: 2 827,87 zł.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 44 754 6117.

Inspektor

Opoczno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna