Inspektor
Elbląg
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Elblągu

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Delegatury i w terenie. Podstawowy system czasu pracy. Praca stresująca w związku z prowadzeniem czynności kontrolnych, zagrożenie korupcją.
Delegatura zajmuje pomieszczenia na I piętrze i jest przystosowana do poruszania się osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt biurowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola legalności i rzetelności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług
 • opracowywanie materiałów pokontrolnych, sporządzanie projektów wystąpień, pism i odpowiedzi na pisma
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz
 • analiza i rozeznanie rynku
 • archiwizacja dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, obrotu towarowego i prawa administracyjnego
 • umiejetność pracy w zespole
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność argumentowania i precyzja formułowania wypowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne, techniczne, rolnicze lub pokrewne
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kat.B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie
  ul. Erwina Kruka 10
  10-540 Olsztyn

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Planowane zatrudnienie - 15.11.2018 r.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto - 2 250 zł
Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub listownie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data stempla pocztowego. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja na temat terminów i miejsca dalszych etapów naboru dostępne będą na stronie www.ih.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.
Planowane techniki i metody naboru ;
Etap I - weryfikacja formalna dostarczonych ofert
Etap II - test wiedzy
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna

W przypadku małej ilości dostarczonych ofert pracy możliwe jest przeprowadzenie naboru tylko na podstawie rozmów kwalifikacyjnych.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor

Elbląg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna